Huize Zantvers verhuurt accommodatie aan particulieren. Om deze doelstelling te kunnen uitvoeren vragen wij u om uw persoonsgegevens als u wilt boeken, of wanneer u een reactie plaatst in ons gastenboek.
Huize Zantvers gaat heel zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Er worden niet méér persoonsgegevens verzameld en met anderen gedeeld dan absoluut noodzakelijk is. Ook technisch en organisatorisch stelt Huize Zantvers alles in het werk om uw persoonsgegevens goed te beveiligen en houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Huize Zantvers en Persoonsgegevens

De AVG bepaalt dat u vrijwillig, dus zonder druk, uw persoonsgegevens deelt en goed beseft waarvoor deze persoonsgegevens gevraagd worden. Het gebruik van het reserveringsformulier, resp. (het voldoen van) de factuur van Huize Zantvers, en het invullen van het gastenboek gelden als bewijs voor geldige toestemming om uw persoonsgegevens voor de aangegeven doelen te gebruiken.
Daarom wordt op alle formulieren ook gevraagd om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor uw reservering, of het opnemen van uw recensie in het gastenboek. Alleen de persoonsgegevens die voor een boeking noodzakelijk zijn worden zolang bewaard als de (belasting)wet dat voorschrijft. De andere persoonsgegevens worden z.s.m. vernietigd.
Er worden geen persoonsgegevens verkocht, bv. voor emailmarketing, of profielen van websitegebruikers gemaakt. Huize Zantvers maakt alleen gebruik van gedigitaliseerde gegevens en bewaart geen papieren archieven.

Welke Persoonsgegevens vraagt Huize Zantvers en met welk doel?

Huize Zantvers vraagt t.b.v. een huurovereenkomst (boeking) om:
Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres van de contactpersoon.
Wanneer u een reactie wilt plaatsen in ons gastenboek wordt gevraagd om uw naam en emailadres in te vullen.
Gegevens die via email bij Huize Zantvers binnenkomen – bijvoorbeeld bij een verzoek om informatie – worden z.s.m. na afdoening vernietigd, tenzij er een boeking uit volgt.
Alleen bij het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt gevraagd naar de naam, adres, postcode, woonplaats, en geslacht van alle deelnemers. Wordt er geen annuleringsverzekering afgesloten bij het afsluiten van een huurovereenkomst, dan volstaan de persoonsgegevens van de contactpersoon.

Inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens

Als u schriftelijk een verzoek indient bij Huize Zantvers – waarbij u zich overigens wel dient te legitimeren – kunt u schriftelijk een overzicht ontvangen van de gegevens die van u bij Huize Zantvers bekend zijn. Mocht blijken dat die gecorrigeerd moeten worden, dan zal deze correctie worden aangebracht en schriftelijk aan u worden bevestigd. Ook kunnen uw gegevens worden verwijderd als u daarom schriftelijk vraagt en zich legitimeert. Ook hiervan ontvangt u schriftelijk bericht. Huize Zantvers houdt zich, zoals gezegd, aan de vigerende belastingwetgeving die bepaalt dat financiële gegevens 7 jaar lang moeten worden bewaard.
Indien u dat wenst, zal ook aan de organisaties die uw gegevens ten behoeve van de verwerking hebben ontvangen worden gevraagd uw gegevens te verwijderen.

U kunt altijd, als u het gevoel heeft dat dit noodzakelijk is omdat uw rechten of vrijheden onvoldoende zouden worden gewaarborgd, een onderbouwde klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als nodig

 • voor de verwerking van uw boeking, uw verzoek om informatie of uw reactie in het gastenboek
 • voor de verantwoording conform de belastingwetgeving

Concreet betekent dit het volgende:

 • als u een huurovereenkomst sluit met Huize Zantvers dan worden uw gegevens 7 jaar bewaard cf. de belastingwetgeving;
 • als aan uw reserveringsaanvraag niet kan worden voldaan dan worden uw gegevens vernietigd na 14 dagen.
 • de persoonsgegevens die via email binnenkomen (uw naam en emailadres) worden na 14 dagen vernietigd, tenzij er een huurovereenkomst wordt afgesloten.
 • De persoonsgegevens in het gastenboek (uw naam en emailadres) blijven bewaard zolang uw recensie zichtbaar is op de site.

Met welke partijen deelt Huize Zantvers de persoonsgegevens?

Huize Zantvers maakt onderscheid tussen het actief gebruiken van uw persoonsgegevens en het hebben van toegang tot uw persoonsgegevens. Er wordt gebruik gemaakt van uw gegevens voor het beoordelen en verwerken van uw boeking. Toegang tot uw persoonsgegevens is alleen aan de orde om organisatorische redenen, bv. voor het oplossen van problemen van digitale aard.

Persoonsgegevens t.b.v. een boeking of verzoek om informatie worden gebruikt door:

 • Huize Zantvers zelf
 • bij overschrijvingen: de bank van Huize Zantvers.
 • de boekhouder/accountant van Huize Zantvers

Toegang tot de persoonsgegevens hebben:

 • de hostingmaatschappij
 • de webmaster voor zover relevant voor het oplossen van technische problemen en in goede staat houden van de website, inclusief de beveiliging.
 • de Belastingdienst (op diens verzoek)

Wanneer u een reactie plaatst in ons gastenboek op de website worden uw naam en emailadres eveneens gedeeld met AKISMET, een software plug-in bedoeld om spam tegen te gaan.

Beveiliging

Huize Zantvers neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De beveiliging van de persoonsgegevens verloopt via de fysieke beveiliging van de SSL-certificaten van de hostingmaatschappij, logische en fysieke (toegangs-)beveiliging en beveiliging van apparatuur. Er wordt gezorgd voor patch-management, geregelde updating van software en back ups, automatische verwijdering van verouderde gegevens en versleuteling van gegevens.
Met alle betrokken derden worden daarnaast de verwerkingsovereenkomsten gesloten zoals voorzien in de AVG. Voor zover derden niet als ‘verwerker’ kunnen worden aangemerkt, hebben zij zich als ‘compliant aan de AVG’ verklaard.
Ook worden de organisatorische processen maximaal ingesteld op beveiliging. Lokaal worden gegevens bewaard op een computer die beveiligd is met wachtwoorden.

Bij afwezigheid van de verwerkingsverantwoordelijke van Huize Zantvers wordt de ruimte waarin de computer, het papieren archief zich bevinden afgesloten.

Alle email verloopt via G-mail, cf. de beveiligingsmaatregelen van Google.

Contactgegevens van Huize Zantvers

U kunt Huize Zantvers bereiken via de volgende contactgegevens:
zantvers@gmail.com
tel.nr. 06-83234548